Reklamačný poriadok

 

  • Reklamačný poriadok popisuje zásady a princípy uplatňované pri reklamácii dodávaného tovaru. Tento reklamačný poriadok nevylučuje a ani neobmedzuje akékoľvek záväzné a zákonné práva zákazníka alebo akékoľvek práva zákazníka voči predávajúcemu. Práva a povinnosti vyplývajúce zo záruky poskytovanej na výrobky sa riadia všeobecne záväznými ustanoveniami o predaji tovaru v obchode v zmysle Občianskeho zákonníka.
  • Ak sa počas záručnej doby objaví na výrobku závada spôsobená chybnou konštrukciou, spracovaním alebo materiálom, po splnení nasledujúcich podmienok bude vadný výrobok /alebo jeho časť či súčasť/ bezplatne opravený alebo vymenený za nový. Reklamovaný výrobok alebo časť musí byť kompletná a v pôvodnom obale. Záruka poskytovaná výrobcom sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené ohňom, vodou, statickou elektrinou alebo inou živelnou udalosťou, nesprávnym používaním výrobku, opotrebením, mechanickým poškodením alebo neodborným nastavením, modifikáciou, opravou alebo nesprávnym spôsobom použitia, nezlúčiteľným s návodom na požitie, technickými normami či bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike. Záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenia výrobku skladovaním mimo teplotný rozsah -20°C až 45°C.
  • Dodavateľ sa zaväzuje vybaviť reklamáciu /záručnú opravu/ do 30 pracovných dní odo dňa prevzatia písomného uplatnenia reklamácie vrátane reklamovaného tovaru.
  • Záručná lehota sa poskytuje na obdobie 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záručná lehota začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim, alebo povereným dopravcom.

 

Reklamácia musí obsahovať:

 

  • názov reklamovaného tovaru
  • konkrétny popis závady
  • reklamovaný výrobok alebo reklamovanú časť
  • kópiu dokladu o nadobudnutí /faktúru/
  • záručný list /u príslušenstva je záručným listom doklad o nadobudnutí - stačí kópia/
  • adresu, kam zaslať vybavenú reklamáciu a kontakt na Vás /tel. číslo, email/

 

Ak uvedené náležitosti nebudú obsahom reklamácie, nebude sa môcť reklamačné oddelenie touto reklamáciou zaoberať. Reklamovaný tovar je nevyhnutné na našu adresu dopraviť akýmkoľvek spôsobom. V prípade uznania reklamácie bude opravený alebo vymenený výrobok dopravený späť na naše náklady.

Reklamačný protokol Vám bude vystavený a zaslaný emailom do siedmych dní od obdržania reklámacie. Rovnakým spôsobom budete informovaný o vybavení reklamácie a zaslaní opraveného alebo vymeneného výrobku späť na Vašu adresu.

 

Nakupujte u nás na splátky

Novinky

 

Vyprodej-1

 

KONTAKT

 

Interiér

Radová 347

027 42 Podbiel

043/5381 821, 0910 925 055

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.